Algemene voorwaarden

Street Food Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en overige door Street Food aangegane overeenkomsten. 
Deze voorwaarden zijn met name ook van toepassing op door Street Food aangegane overeenkomsten tot levering.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan uitsluiten worden afgeweken indien schriftelijk is overeengekomen. Indien van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden wordt afgeweken blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
3. Met de in deze algemene voorwaarden beschreven “Wederpartij” wordt bedoeld elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Street Food in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Street Food aangegane overeenkomst. Met name wordt onder “Wederpartij” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
4. Onder de in deze algemene voorwaarden genoemde “zaken” worden tevens verstaan, levering van artikelen/producten, het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. 
5. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Wederpartij worden middels deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zodoende ook niet erkend bij een overeenkomst tussen Street Food en Wederpartij. Enig ander andersluidend beding in de voorwaarden van Wederpartij doet aan het voorgaande niet af
6. Indien er zich een situatie tussen Street Food en Wederpartij voordoet die niet in deze algemene voorwaarden vermeld is, dan dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Street Food niet strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Street Food het recht kan verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.
8. Indien één of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden (ver)nietig(baar) of om wat voor reden dan ook niet meer van toepassing zijn, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht. Street Food en Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de vervallen bepaling overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 2: Identiteit van (hoofdnaam): BANQ
Handelend onder de naam: Street Food
Correspondentieadres: Postbus 72, 9600 AB  HOOGEZAND
KvK.nr: 01177133
BTW.nr: NL001603971B68
Telefoonnummer: 085-4012456

ARTIKEL 3: Offertes, prijslijsten en aanbiedingen
Offertes, prijslijsten en aanbiedingen van Street Food zijn vrijblijvend en onder voorbehoud en dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de Wederpartij
tot het doen van een aanbod. Deze binden Street Food op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Een aan Street Food gegeven
order geldt als aanbod, tot dat er een na schriftelijke bevestiging (orderbevestiging) de order is aanvaard. Een offerte, prijslijst of aanbieding vervalt indien het product in
de tussentijd niet meer beschikbaar is. Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten binden Street Food niet.
1. De in de offerte, prijslijsten en aanbieding vermelde prijzen zijn voor de particuliere markt inclusief BTW, maar exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis, verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Voor bedrijven hanteren wij de prijs exclusief btw.

ARTIKEL 4: Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met Street Food komt tot stand op het moment dat aan de Wederpartij een order schriftelijk is bevestigd. Een factuur wordt tevens
als orderbevestiging gezien.
2. Wederpartij is aan zijn order, in welke vorm dan ook doorgegeven, gebonden na het geven van de order.
3. De door Street Food aan Wederpartij verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst juist en volledig weer te geven.
De wederpartij wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen tenzij, binnen 24 uur na dagtekening van de orderbevestiging, schriftelijk kenbaar is gemaakt dat Wederpartij zich niet met de inhoud kan verenigen.
4. Street Food behoudt zich het recht voor om orders te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers, of namens medewerkers van Street Food en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Street Food alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
6. Street Food heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dit kenbaar te maken aan Wederpartij.
7. Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Street Food gehouden is, dan is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (en de daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Street Food die daardoor direct of indirect ontstaan.

ARTIKEL 5: Prijzen
1. De op de website getoonde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Getoonde prijzen zijn exclusief kosten voor vervoer, statiegeld op verpakkingen en overige kosten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
2. Prijzen kunnen bij Street Food per dag verschillen. De op de factuur getoonde prijzen zijn de geldige prijzen. Deze kunnen door het vers karakter van de verkochte producten afwijken van de op de website getoonde prijzen.
3. De in offertes, prijslijsten, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren als fabrikant prijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.
4. Street Food behoudt zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar uiterlijk 24 uur voor levering, verhogingen in één of meer kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Wederpartij in rekening te brengen. Street Food het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat een eventuele rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht heeft Wederpartij ook. Indien Wederpartij van dit recht gebruik
wil maken, moet dit binnen 24 uur na ontvangst van de desbetreffende mededeling schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Street Food.

ARTIKEL 6: Aflevering en levertermijnen
1. De door Street Food opgegeven levertijden gaan in op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Street Food nodig heeft voor de uitvoering bekend zijn. De door Street Food opgegeven levertijden zullen nimmer orden beschouwd als fatale levertijd. Door het enkel verstrijken van deze levertijden raakt Street Food niet in verzuim.
2. Verzoekt Wederpartij om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Street Food de hieraan verbonden kosten aan Wederpartij in rekening brengen.
3. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Street Food het recht om iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en eventuele bezorgkosten afzonderlijk in rekening te brengen
4. Het overgrote deel van de producten in het assortiment van Street Food betreft verse, beperkt houdbare goederen. Street Food stelt alles in het werk om de versheid van producten garanderen en een zo lang mogelijke THT voor Wederpartij te bewerkstelligen.
5. Wederpartij is verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van een (gratis) parkeerplek tijden bezorging van zaken.
6. Geringe afwijking in kleur, formaat, kwaliteit, hoeveelheid, gewicht, ed. van door Street Food geleverde zaken leveren voor Wederpartij geen grond op om de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden, nog rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde verkoopprijs. Vooral wicht artikelen zullen doorgaans niet het exacte gewicht hebben als beschreven in offertes en prijslijsten of zoals bevestigd in een orderbevestiging. Door Street Food geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de
overeenkomst afwijken indien en voor zover het gaat om kleine verschillen, hoeveelheidsverschillen en ondergeschikte wijzigingen.

ARTIKEL 7: Klachten door wederpartij
1. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid en is verantwoordelijk voor de gegevens die aan Street Food worden verstrekt.
2. Klachten van Wederpartij, die betrekking hebben op materiele gebreken aan (de levering van) producten, moet door Wederpartij binnen 24 uur na levering, aan Street Food schriftelijk kenbaar worden gemaakt, met een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur of pakbon.
3. Wederpartij is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde klacht is ingediend welke door Street Food schriftelijk gegrond zijn verklaard terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige reden toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van Wederpartij.

ARTIKEL 8: Aansprakelijkheid
1. Street Food is nooit aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van Wederpartij of derden (waaronder inbegrepen gevolgschade, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiende uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van producten. Onverminderd wat elders in deze voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Street Food ten opzichte van Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product. Street Food is nimmer aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de communicatie infrastructuur (waaronder email en website) en/of overige fouten in de communicatie.
2. Wederpartij is gehouden Street Food te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Street Food mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de wederpartij komen.

ARTIKEL 9: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door Street Food geleverde zaken blijven eigendom totdat Wederpartij de daarvoor overeengekomen prijs en alle overige krachtens deze algemene voorwaarden geldende verplichtingen geheel voldaan heeft. Indien Street Food zulks nodig oordeelt, heeft Street Food het recht van Wederpartij zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. Street Food is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder Wederpartij (of derden) bevinden, maar eigendom zijn van Street Food, terug te nemen, zodra in redelijkheid kan worden aangenomen dat de reële kans bestaat dat Wederpartij niet aan zijn (betaling)verplichtingen zal of kan voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Street Food voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Street Food het recht Wederpartij na het terug nemen van zaken tot schadevergoeding aan te
spreken.

ARTIKEL 10: Betaling
1. Betaling dient te geschieden door betaling per pin (Ideal) of andere betaalmogelijkheden geboden in onze webshop bij het plaatsen van de order via de website.
2. Zakelijke klanten kunnen na goedkeuring door Street Food gebruik maken van een overmaking op een door Street Food aangewezen bankrekening. Betaling per factuur geldt een uiterlijke betaaltermijn van 7 dagen na factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling van bank of giro geldt de dag van creditering van de bankrekening van Street Food als de dag van betaling. Bij automatisch incasso staat Wederpartij ervoor in dat op datum afschrijving voldoende saldo op de rekening staat. Bij overschrijding van de uiterlijke factuurdatum is Street Food gerechtigd administratieve kosten in rekening te brengen.
3. Wederpartij is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
4. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Street Food te melden.
5. Indien Wederpartij niet tijdig tot gehele betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Als dan heeft
Street Food het recht de nakoming van alle verbintenissen jegens Wederpartij op te schorten, onverminderd alle rechten van Street Food uit het gemene recht voortvloeien. Tevens is Street Food gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is Street Food gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op Wederpartij dan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door Street Food verrichte prestatie, onverminderd Street Food zijn recht op schadevergoeding.
6. Indien Wederpartij niet tijdig tot gehele betaling overgaat, dan verbeurt Street Food het recht, zonder dat een nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der complete betaling een wettelijke rente te vorderen zonder nadere ingebrekestelling. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (inclusief buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Wederpartij.
7. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
8. Indien in de financiële positie van Wederpartij na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt of indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Wederpartij , is Street Food gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
9. In geval van wanbetaling van Wederpartij heeft Street Food behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan Wederpartij kenbaar gemaakt redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 11: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Street Food om die van aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Street Food kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dank ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen bij Street Food, in- en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale(overheids-)instanties. Indien Street Food door overmacht niet aan de leveringsplicht, niet behoorlijk of tijdig kan voldoen is Street Food gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, deze keuze is aan Street Food. In geval van overmacht kan Wederpartij Street Food niet tot schadevergoeding aanspreken.
ARTIKEL 12: Toepasselijk recht
Op de door Street Food gedane offertes en op alle door Street Food aangegane
overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en voortvloeiende uit de door Street Food aangegane overeenkomst en door Street Food verrichte leveringen worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Groningen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »